EU Direktiv Gods

En EU efteruddannelse skal medvirke til at øge færdselssikkerheden, forbedre miljøet og sikre, at det er professionelle chauffører, der udfører jobbet som godschauffører. AMU-Fyn tilbyder den nødvendige efteruddannelse. 48660

EU Direktiv Gods

Efteruddannelse - Den nye model

Her kan du læse mere om efteruddannelse for alle kommende og nuværende erhvervschauffører.

Fra den 1. januar 2018 lancerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en ny model for den obligatoriske efteruddannelse for erhvervschauffører. Den nye model åbner mulighed for, at efteruddannelsen gennemføres i tre moduler af henholdsvis 2 + 2 + 1 dag(e):

 • Modul 1 som har en varighed af 2 dage og omfatter obligatorisk indhold
 • Modul 2 som har en varighed af 2 dage og omfatter brancherettet indhold
 • Modul 3 som har en varighed af 1 dage og omfatter valgfrit indhold

Alternativt kan efteruddannelsen gennemføres som hidtil i ét modul af 5 dages varighed:

Kurset har en varighed af 5 dage og omfatter en integreret "pakke" af obligatorisk, brancherettet og valgfrit indhold.

De moduler som indgår i den obligatoriske efteruddannelse skal sammensættes af kurser godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Som hidtil skal alle nuværende og kommende erhvervschauffører gennemføre efteruddannelse hvert femte år.
Efteruddannelse kan gennemføres enten i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, eller i det land du arbejder.
Efteruddannelsen skal fortsat gennemføres inden for en periode på 12 måneder.

Obligatorisk - Gods

48660 - EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del - 2,0 dage

Efter gennemført uddannelse kan deltagere bestride jobbet som godstransportchaufførm, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.

Deltageren kan anvende sin viden om følgende emner:

 • Færdselsregler
 • Regler for arbejdstid
 • Køre- og hviletidsregler
 • Trafiksikkerhed
 • Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi,
 • Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker
 • Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Brancherettet - Gods

48611 - Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør - 2,0 dage

På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelsen, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, kan deltageren håndtere og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:

 • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk
 • Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget gods
 • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
 • Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
 • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser
 • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
 • Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt 
 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
 • Kundeservice og konflikthåndtering   

Valgfri - Tværfaglig bus-gods

40065 - Uheldsforebyggelse for erhvervschauffører - 1 dag

Deltageren kan håndtere følgende manøvrer med køretøj, der er beregnet til erhvervsmæssig godstransport eller erhvervsmæssig personbefordring:

  • baglæns kørsel omkring hjørner fx til læsseramper eller lignende ved brug af spejle og bakkamera således at farlige situationer og bagendekollisioner undgås
  • indstille alle køretøjets spejle korrekt 
  • udføre korrekte højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer 
  • aflæse orienterings- og advarselssystemer
  • afværge uheld med modkørende trafikanter

Eller

42851 - Sikker adfærd - nul arbejdsulykker - 1 dag

Efter gennemført uddannelse kan deltageren, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker.

Derudover har deltageren kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. Herunder udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer.

Endvidere kender deltageren betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation

Chauffører bliver ikke indkaldt automatisk. Den enkelte chauffør eller arbejdsgiver skal derfor selv sørge for at melde sig til. Vi tilbyder at stå for indkaldelsen både første gang, og når certifikatet skal fornyes efter 5 år. 

EU Efteruddannelsen afvikles i AMU regi, hvor for der udbetales VEU-/løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Kursusafgiften er 118 kr. om dagen. Virksomheder kan modtage løntabsgodtgørelse på 860,- kr. om dagen. Udover kursusafgiften koster chaufføruddannelsesbeviset 155 kr. Uddannelsesbeviset, der ligner et kreditkort, er personligt og er udstyret med foto, der tages på skolen. 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 6613 6670.

Kontakt

Karin Kjerside Sørensen

Uddannelseskonsulent

kks@amu-fyn.dk

Tlf.: 22 10 41 11

Karin Kjerside Sørensen

Brochurer

EU direktiv gods

EU direktiv gods