Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Generelle tilmeldingsbetingelser

Garantikurser er kurser, hvor vi giver garanti for, at kurset bliver gennemført, når blot der er én enkelt deltager tilmeldt inden for tilmeldingsfristen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er p.t. kr. 208,- pr. deltager pr. dag (2024), alt afhængig af kursustypen. Deltagere med videregående eller højere uddannelser skal betale den fulde kursuspris. Se deltagerbetalingen på det enkelte kursus eller spørg vores kursussekretærer.

Afmeldings- og udeblivelsesbetingelser

Framelding:
Ved en deltagers framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende kr. 1.500 pr. deltager for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner, og kr. 2.500 pr. deltager for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Udeblivelse:
Ved en tilmeldt deltagers udeblivelse fra uddannelsens første dag betaler arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende kr. 2.500 pr. deltager for uddannelser med en vejledende varighed på til og med 37 lektioner og kr. 3.500 pr. deltager for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner.

Fritagelse:
Dokumenterer arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt forfald, fritages denne for betaling.

Tillægspriser - køb af tomme pladser
AMU-Fyn kan lave aftale med en arbejdsgiver om køb af tomme pladser. Arbejdsgiveren betaler således for gennemførelse af kurser med færre deltagere end minimumsantallet, prisen følger takstkataloget priser for kurset.

VEU-godtgørelse

Deltagere, som ikke har et højere uddannelsesniveau end svarende til en erhvervsuddannelse, er berettiget til VEU-godtgørelse, som p.t. er på 940,- kr. pr. dag (2024).

Deltagere med videregående eller højere uddannelser er berettiget til VEU-godtgørelse, såfremt uddannelsen ikke er brugt inden for de sidste 5 år.

AMU-Fyn kan vejlede om, hvorvidt en deltager er berettiget til VEU-godtgørelse eller ej. For forsikrede er det A-kasserne, som har den endelige afgørelse og er bevilgende myndighed. For ikke-forsikrede er det SU-styrelsen.

Kost og logi

Efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser er der mulighed for kost & logi efter gældende regler, hvilket vil sige, at der skal være mere end 120 km i samlet transport tur/retur til AMU-Fyn. AMU-Fyn giver tilskud på kr. 550 pr. døgn til indkvartering og kost.

Deltagere med videregående eller højere uddannelser er berettiget til kost og logi, såfremt uddannelsen ikke er brugt indenfor de sidste 5 år. Der er et tilskud på 550 kr. til kost og indkvartering. 

Befordringstilskud

Deltagere, som har mere end 24 km fra bopæl (i Danmark) til uddannelsesstedet og retur, har ret til befordringstilskud 1,12 kr. pr. kilometer (2024). Det gælder dog ikke, hvis der er tale om virksomhedsforlagt undervisning. Befordringstilskuddet søges samtidig med tilmelding på www.voksenuddannelse.dk.

Deltagere med videregående eller højere uddannelser er berettiget til befordringstilskud, såfremt uddannelsen ikke er brugt indenfor de sidste 5 år.

Tillægsydelser

Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden. Der må dog max faktureres kr. 140,- pr. dag pr. kursist, når det er deltagere uden en videregående eller højere uddannelse.

Betaling for uopfyldte hold

Arbejdsgiveren har mulighed for at betale et tompladsgebyr, der svarer til fuld kursuspris. Dette betyder, at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Har du mistet dit bevis?

Hvis du har mistet dit AMU-bevis, skal du først kontakte kursistadministrationen på tlf. 66 13 66 70. Beviset bliver sendt til din e-Boks.