Tilberedning, anretning og servering samt diæt

Tiberedning, anretning og servering samt diæt

Mål           

  1. Eleven har viden om ernæringsprincipper og almindelige diæter samt deres betydning for almentilstand og livskvalitet.
  2. Eleven kan anrette og servere mad og drikke for patienter og beboere ud fra forskellige tilberednings- og anretningsprincipper.
  3. Eleven kan opbevare, tilberede og servere fødevarer på en hygiejnisk forsvarlig måde samt udføre egenkontrol.
  4. Eleven kan anvende maskiner og hjælpemidler i mindre institutionskøkkener i forbindelse med anretning og servering af mad samt indhente fornøden faglig viden.

Fagets profil

Igennem et projekt, arbejdes med de mest alm. diæter/livsstil sygdomme der kan påvirkes gennem kosten. Med udgangspunkt i elevens hverdag tilbereder og anrettes dagskoste til forskellige målgrupper ud fra gældende ernæringsprincipperne. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og vil bestå af oplæg fra underviseren og selvstændigt arbejde med forskellige emner. Undervisningsmaterialer stilles til rådighed. Det er bl.a. materialer fra Praxis/Erhvervsskolernes Forlag. Der udleveres relevant materiale til de opgaver, der arbejdes med.

Fagligt indhold

Der gennemgås de anbefalede ernæringsprincipper ud fra fødevarestyrelsens officielle kostråd, der arbejdes praktisk med at anrette og serverer kost til forskellige mål -grupper af patienter og beboer, endvidere arbejdes der med forskellige kosthensyn i forhold til de mest alm. diæter/livsstil sygdomme.

Bedømmelseskriterier

Standpunktskarakter

Bestået / ikke bestået
Niveau:  rutineret

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.