Brancherelateret engelsk

Brancherelateret engelsk

Mål

  1. Eleven kan anvende engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv.

  2. Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag.

Fagets profil

Der arbejdes med at opnå ordforråd som kan bruges i dagligdagen både mundtligt og skriftligt. Der vil være små øvelser som skal fremlægges for andre så sprogligheden og ordforrådet trænes. Der vil være mindre skriftlige opgaver. Der vil blive differentieret undervisning alt efter elevens sproglige udgangspunkt.

Fagligt indhold

Her arbejder vi med forskellige faglige tekster, fx om, rengøring og materialer, og taler om kommunikation i forhold til kunder/patienter, personalegrupper og de daglige arbejdsrutiner.

Vi arbejder med artikler af almen interesse som led i opbygningen af ordforråd samt ser relevante film for at få engelsk tale i ørerne.

Desuden øver vi udtale og laver enkle grammatikopgaver.

Der vil primært være fokus på mundtligheden, men mindre skriftlige opgaver er også nødvendige. 

Bedømmelseskriterier

7-trin skalaen anvendes, standpunktskarakter

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.