Specielle rengøringsopgaver

Specielle rengøringsopgaver

Mål

  1. Eleven kan udføre rengøring af boligtekstiler, herunder genkende og bestemme de mest anvendte tekstiloverflader samt herudfra vælge og anvende egnede rengøringsmidler, udstyr og metoder i forhold til tekstilernes udseende, tilstand og besmudsningsgrad.
  2. Eleven kan udføre rengøringsopgaver i afdelingskøkkener og storkøkkener på en hygiejnisk forsvarlig måde samt kan udføre og anvende egenkontrol i forbindelse med rengøringsarbejdet, udføre bakteriologisk og visuel kontrol og medvirke til infektionshygiejniske justeringer af rengøringsfunktioner.
  3. Eleven kan planlægge og udføre de mest almindeligt forekommende periode- og grundrengøringsopgaver med hensigtsmæssige metoder.
  4. Eleven kan tilrettelægge og udføre olie- og polishbehandling af gulve, samt retablere og vedligeholde disse gulve.
  5. Eleven kan foretage hygiejnisk korrekt sortering, vask og vedligehold af privat tøj under hensyntagen til tekstiltyper, vaskemetoder og midler samt disses indvirkning på miljøet.
  6. Eleven har kendskab til den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges både mundtligt og praktisk.

De forskellige specielle opgaver giver eleven indblik i, hvilke andre udfordringer, end udelukkende traditionel rengøring, der er i branchen.

De specielle rengøringsopgaver kræver også viden om sikkerhed, ergonomi, hygiejne og miljøpåvirkninger.

Fagligt indhold

Der vil i faget arbejdes med praktisk afprøvning, så færdighederne bliver afprøvet.  Der vil herved blive mulighed for at reflektere på resultaterne og evt. justere på det endelige resultat.

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes
Udbydes på rutineret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.