Rengøringshygiejne

Rengøringshygiejne

Mål

  1. Eleven kan udføre rengørings- og serviceopgaver på virksomheder, hospitaler, institutioner og i private hjem på en hygiejnisk korrekt måde.
  2. Eleven kan forebygge og hindre spredning af mikroorganismer, bryde smitteveje og dermed sikre den relevante hygiejniske standard.
  3. Eleven kan anvende de infektionshygiejniske kriterier fra de relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og kan forstå de skærpede krav i forhold til INSTA 800.
  4. Eleven kan udføre rengøring, der lever op til de kriterier en arbejdsplan har med specifikke krav fra de relevante Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.
  5. Eleven kan udføre rengøring og desinfektion med anvendelse af relevante værnemidler i forbindelse med isolation af patienter og kan vælge rengørings- og desinfektionsmiddel og metode afhængig af tilstedeværende mikroorganismer.
  6. Eleven kan planlægge og udføre rengøring og desinfektion efter mindre skimmelsvampeangreb.
  7. Eleven kan forstå vigtigheden af at udvise en god personlig hygiejne og overholde gældende hygiejnekrav under rengøringsarbejdet.
  8. Eleven kan udføre korrekt håndhygiejne.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver sammen med den teoretiske viden, vil kunne give en idé om, hvordan løsningsforslag danner præcedens for fremadrettede resultater.

Fagligt indhold

I faget vil der blive arbejdet forskelligheden af opgaveløsninger afhængig af arbejdsområdet og dermed forekomsten af mikroorganismer. Dermed inddrages viden fra Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Ved rengøring af lokaler med risiko for smittespredning, vil der inddrages viden om brug af personlige værnemidler.

Ved specielle opgaver, som skimmelsvampeangreb, vil der blive arbejdet med dette som et specialeområde.

Endelig lægges der vægt på at der er viden om personlig og håndhygiejne

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes
Udbydes på avanceret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.