Praktisk erhvervsrengøring

Praktisk erhvervsrengøring

Mål

 1. Eleven kan genkende og behandle overflader på gulve, vægge, inventar (herunder it-udstyr) og sanitet.
 2. Eleven kan anvende midler og korrekt og kan forstå leverandørbrugsanvisningens oplysninger i forhold til sine arbejdsopgaver, såsom anvendelse, pH-værdi, indhold, sikkerhed, dosering m.v.
 3. Eleven ved hvad en arbejdspladsbrugsanvisning er, og hvad den kan bruges til.
 4. Eleven kan anvende samt til- og afrigge redskaber, rengøringsvogne og maskiner på en infektionshygiejnisk, sikkerhedsmæssig og ergonomisk korrekt måde.
 5. Eleven kan på baggrund af viden om mikrofibernes egenskaber og funktion anvende mikrofiberklude og redskaber ergonomisk og metodisk korrekt, så mikrofiberteknologien anvendes efter hensigten.
 6. Eleven har kendskab til engangs- og flergangsartikler og kan anvende dem korrekt i forbindelse med rengøring og desinfektion.
 7. Eleven kan udføre rengøringsarbejde ved brug af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og kender vigtigheden af at benytte disse med henblik på at minimere risikoen for belastningslidelser.
 8. Eleven kan anvende korrekt løfte- og bæreteknik og kender til betydningen af jobrotation for at begrænse ensidigt gentaget arbejde (EGA)
 9. Eleven kan udføre rengøring både som erhvervsrengøring og i private hjem.
 10. Eleven kan anvende informationsteknologi til informationssøgning af fx indhold i rengøringsmidler.
 11. Eleven kan anvende informationsteknologi som kommunikationsmiddel.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt selvstændige opgaveløsninger og/eller opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver sammen med den teoretiske viden, vil kunne give en idé om, hvordan ting fungerer og anvendes, så dette kan bruges som parameter for fremtidige løsningsforslag.

Der vil være mulighed for, at viden kan hentes via udleveret undervisningsmateriale, informationer fra nettet eller ved fysisk orientering på uddannelsesstedet eller virksomhedsbesøg

Fagligt indhold

Der vil i faget blive arbejdet med kendskab til overfladematerialer og hvordan, de behandles. Ligeledes vil du få kendskab til hvilke rengøringsmidler, der findes, og til hvilke opgaver, de anvendes til. Ved brug af rengøringsmidler er der også tilknyttet datablade, som du skal have kendskab til.

I faget vil der afprøves meget forskelligt rengøringsudstyr, hvor der samtidig lægges vægt på ergonomi og muligheden for at vælge ud fra dette, men også ud fra hvilke opgaver, der skal løses.

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes
Udbydes på avanceret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.