Psykologi

Psykologi

Mål

  1. Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.
  2. Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse eller profession.
  3. Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans.
  4. Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler.
  5. Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations og rollebestemt kommunikation.

Fagets profil

Undervisningen er sammensat af arbejde mellem teoretisk viden og skriftlige opgaver.
Der er kortere tekster til egen læsning og derefter diskussion i grupper og på klassen. 
Der vil også forekomme skriftlige opgaver.

Fagligt indhold

I dette fag lærer du, at lægge mærke til grundlæggende psykologiske forhold, der giver sig udslag i den måde man tænker, taler og opfører sig på. Samt hvordan det kommer til udtryk i forskellige sociale sammenhænge, som vi sætter i forhold til de arbejdssituationer, du møder andre mennesker i. Der lægges vægt på, at du kan indgå i dialog omkring arbejdsmæssige problematikker. Du skal arbejde med at analysere sproglige og adfærdsmæssige udtryksformer ud fra konkrete eksempler, og kunne indgå i dialog omkring situations- og rollebestemt kommunikation, bestemt af f.eks. alder, køn og social baggrund.

Bedømmelseskriterier

7-trin skalaen anvendes
Udbydes på niveau F

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.