Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Persondatapolitik

AMU-Fyn overholder de regler, der gælder vedrørende indsamling, brug, opbevaring og sletning af dine oplysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvilke personlige oplysninger, vi behandler om dig og hvordan vores politik er, samt hvilke rettigheder du har som registreret.

AMU-Fyn er den dataansvarlige

AMU-Fyn er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med din deltagelse i vores ArbejdsMarkedsUddannelser og i forbindelse med diverse markedsføringsaktiviteter.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

AMU-Fyn, CVR: 3712 7655,
Petersmindevej 50
5000 Odense C
E-mail: gdpr@amu-fyn.dk
Telefon: 6613 6670

Typer af oplysninger:

AMU-Fyn indsamler så få oplysninger som muligt og kun de oplysninger, som er nødvendige og relevante i den givne situation.

For kursister drejer det sig typisk om:

 • Identifikationsoplysninger i form af navn, cpr. nummer og billed-id
 • Kontaktoplysninger i form af adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysning om fængsling, såfremt tilmelding sker via Kriminalforsorgen
 • Ansøgningsskemaer og tidspunkt for tilmelding, godkendelse og kursusdeltagelse
 • Individuelle kompetencevurderinger
 • Erhvervs- og uddannelsesoplysninger i form af oplysninger om erhverv og uddannelse, herunder kompetencebeviser/AMU-beviser, arbejdssted/arbejdsgiver og aktuel status (ledig/i arbejde) samt evt. handleplaner
 • lægeerklæringer og registrering af fravær

For modtagere af nyhedsbreve drejer det sig om:

 • Identifikationsoplysninger i form af navn,
 • Kontaktoplysninger i form af e-mailadresse,
 • Øvrige oplysninger i form af IP-adresse, hvorfra nyhedsbrevet læses, tidspunktet for din tilmelding og din brancheinteresse.


Er du leverandør/samarbejdspartner registreres alene personoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer på kontaktperson hos leverandøren.

For deltagere i uddannelsesudvalg registreres navn, arbejdssted og arbejdsmail.

Hvor har vi dine oplysninger fra:

Er du kursist, modtager vi, hvis du er ledig, ovenstående oplysninger fra Jobcenteret, hvis du er ledig og ellers via EfterUddannelse.dk.

Hvor der er behov for lægeerklæring indhenter du selv erklæringen og videregiver den til AMU-Fyn.

I forbindelse med gennemførelse af kurser hos AMU-Fyn udstedes kompetencebeviser/AMU-beviser, ligesom dine uddannelsesoplysninger opdateres i henhold til lovgivningen, jf. nærmere nedenfor.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, modtager vi de nødvendige oplysninger fra dig, hvilket også er udgangspunktet, hvis du er leverandør, samarbejdspartner eller deltager i diverse uddannnelsesudvalg.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger:

Oplysningerne bliver brugt til kursusregistrering, gennemførelse af kurser og efterfølgende udstedelse af kompetencebeviser/AMU-beviser. Oplysningerne bliver ligeledes brugt til at komme i kontakt med dig i forbindelse med dit kursusforløb, såfremt det er nødvendigt.

AMU-Fyn's virksomhed er reguleret i AMU-loven. AMU-loven pålægger AMU-Fyn en række registrerings- og indberetningsforpligtelser, herunder til Undervisningsministeriet, Dansk Brand og Sikring, Vejdirektoratet, Byggeriets Uddannelser og Statens økonomisystem (Navision STAT).

AMU-Fyn indberetter kun de oplysninger og til de systemer, som lovgivningen kræver. Al indberetning sker via sikre forbindelser.

I forhold til databeskyttelsesforordningen sker behandlingen af dine personoplysninger med hjemmel i:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b – hvorefter behandlingen er lovlig, hvis den er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (kursusaftale/uddannelsesaftale)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c – hvorefter behandlingen er lovlig, hvis den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (eks. ovennævnte registrerings- og indberetningsforpligtelser),
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f – hvorefter behandlingen er lovlig, hvis den er nødvendig for at forfølge en legitim interesse (eks. i forbindelse med markedsføring/nyhedsbreve)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f – hvorefter behandlingen er lovlig, hvis den er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (f.eks. i forbindelse med særlige tilskudsordninger/refusioner eller støtteformer)
 • Databeskyttelsesloven § 11, hvorefter behandlingen af personnummer bl.a. er lovlig, hvis det følger af lovgivningen, nødvendigt til entydig identifikation eller videregivelse kræves af en offentlig myndighed.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med dit samtykke til indsamling og behandling af yderligere oplysninger. I så fald vil du modtage en anmodning om at give samtykke til den specifikke indsamling og behandling. Grundlaget for denne behandling følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for så vidt angår almindelige personoplysninger) eller artikel 9, stk. 2, litra a (for så vidt angår følsomme personoplysninger).
 
 

Overførsel af personoplysninger:

AMU-Fyn videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage dine interesser, eller vi er forpligtet til videregivelsen, jf. ovenfor under afsnittet ”Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger”.

Som led i administrationen af AMU-Fyn overlades dine personoplysninger, qua de systemer, vi anvender, til vores systemleverandører. Hvor det følger af lov, at AMU-Fyn er forpligtet hertil, sker dette i henhold til databehandleraftaler. Vore databehandlere handler alene på vegne af AMU-Fyn og efter vores instruks, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

Vore databehandlere er underlagt samme strenge sikkerhedsforanstaltninger, som AMU-Fyn.

Overførsel til modtagere i tredjelande:

I forbindelse med administration af nyhedsbreve anvender AMU-Fyn Mailchimp©, som gemmer ovenstående registreringer på servere også uden for EU.

Opbevaring af dine personoplysninger:

AMU-Fyn opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage de ovenfor nævnte formål, og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysninger og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning.

AMU-Fyn har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

For så vidt angår oplysninger til formidling af nyhedsbreve, vil alle oplysninger blive slettet omgående, når du afmelder dig nyhedsbrevet.

Oplysninger om kontaktpersoner hos leverandører, samarbejdspartnere eller deltagere i uddannelsesudvalg slettes, når oplysningerne ikke længere anvendes efter deres formål.

Adgangen til personoplysninger er i øvrigt begrænset til de personer/medarbejdere, som har et lovligt formål med at kunne tilgå oplysningerne.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktinformationerne ovenfor.

Udøvelsen af dine rettigheder kan dog være begrænset.

AMU-Fyn vil kunne undlade at opfylde oplysningspligten overfor dig, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats eller hindre opfyldelse af formålene med behandlingen at give dig oplysningerne.

Du har – med lovens begrænsninger – følgende rettigheder:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) – dvs. ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) – du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning – i særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. I den forbindelse bemærkes, at ønsker du at blive slettet i vores studieadministrative system, så kan AMU-Fyn ikke længere genudskrive kursusbeviser til dig.
 • Ret til begrænsning af behandling – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må AMU-Fyn fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse – du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage – i det omfang, du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat at opbevare dine personoplysninger.

Vi kan i forbindelse med din udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, AMU-Fyn behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at vide mere om AMU-Fyn's politik for databeskyttelse kan du læse her: Politik for databeskyttelse

Læs også "Persondatapolitik for behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger til ledige stillinger hos AMU-Fyn".