Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Strategi- og visionsplan august 2022 - august 2024

Indledning

Strategien for de næste 4 år er et udtryk for ønsket om at skabe en balanceret udvikling, hvor der holdes fast i den daglige drift og de eksisterende gode kurser og uddannelser, samtidig med at der fokuseres på en udvikling af nye tilbud, der står mål med den udvikling der sker i samfundet og på arbejdspladserne. AMU-Fyn skal uddanne til det eksisterende og det kommende arbejdsmarked.

Det er vanskeligt at spå om arbejdsmarkedet fremtid, men der er bevægelser i gang og konturerne for fremtidens arbejdsmarked bliver stadig mere tydelige. FN’s verdensmål sætter sit præg om særligt bæredygtighedsdelen spiller en stor rolle for stadig flere virksomheder. Der vil fortsat være behov for faglært arbejdskraft og for ufaglærte, der har specialiseret sig inden for særlige områder, men områderne for specialisering ændrer sig i takt med samfundets og virksomhedernes behov og udvikling.

AMU-Fyn skal fortsætte med at være uddannelsesudbyder og samarbejdspartner for alle parter på arbejdsmarkedet, fra virksomheder i alle størrelser til faglige organisationer, a-kasser, jobcentre, STAR, STUK og Undervisningsministeriet. Kunderne skal forsat være både arbejdstagere og arbejdsgivere i såvel offentligt som privat regi, og vi skal være en drivende kraft i en konstant opdatering og opgradering af arbejdsstyrken.

Fire veje bliver til én

Strategiplan_billede
Ud over den daglige drift og det, der bredt kan kaldes almindelig vedligeholdelse af den eksisterende portefølje, vil AMU-Fyn arbejde på 4 udviklingsspor, der med tiden vil blive flettet sammen, således at de tilsammen danner en motorvej for udvikling, der følger med omgivelserne og i nogle tilfælde går helt i front. 

De fire spor betyder, at AMU-Fyn skal være: Grønne, Digitale, Relevante og Synlige. Mere specifikt omhandler strategien følgende 4 udviklingsområder:
  • Det grønne: Bæredygtighed, herunder energieffektivitet, reduktion af CO2, ressourceforbrug, Affaldsgenerering – og håndtering, klimavenlig produktion, holdningsbearbejdelse og generel viden
  • Digitalisering og automatik: Generel opdatering af viden om IT, online-undervisning, digitalisering i produktion, lager og transport, ny teknologi m.m.
  • Teknologisk opdatering af didaktikken: Tilpasning til en ny hverdag, nye kursister og nye kunder, opdatering af undervisningsmaterialer og –metoder, efteruddannelse af undervisere, m.m.
  • Branding af AMU-Fyn og AMU-systemet: Online tilstedeværelse, netværksvedligeholdelse og –dannelse, omlægning til en grønnere profil m.m.
AMU-Fyn ser de fire områder som flere sider af samme sag, og de vil derfor naturligt bliver flettet sammen i løbet af de fire år, som nærværende strategi beskriver.

Grøn AMU-Fyn

Den grønne omstilling er i fuld fart. Både det åbenlyse behov for grøn omstilling og flere af FN’s verdensmål sætter fokus på klima, miljø og bæredygtighed. Det vurderes flere steder fra, at der mangler hænder og hoveder, hvis vi skal nå i mål med de ambitiøse mål for 2030 og 2050. AMU-Fyn har en opgave i at uddanne til den grønne omstilling og mange af dem. Det sker allerede, og der er en lang række af AMU-Fyn’s uddannelser og kurser, der direkte eller indirekte understøtter den grønne omstilling.

AMU-Fyn vil række ind i fremtiden og følge med udviklingen og behovet for arbejdskraft til den grønne omstilling. Samtidig vil vi arbejde for at egne lokationer også bliver endnu mere bæredygtige og dermed signalere faglighed og udvikling også på dette område.

Digital AMU-Fyn

Fremtiden er mere digital. Næsten alle arbejdspladser og funktioner vil blive berørt af en stigende digitalisering og automatisering, hvis de ikke allerede er det. Dagligdagen bliver også i stigende grad digitaliseret, og der er ikke mange analoge signaler tilbage.

For at følge med udviklingen vil vi tune undervisningen til at være mere digital. Dette gælder både i forhold til indholdet og til metoden og de platforme, vi bruger i undervisningen. Udviklingen inden for automatisering går forrygende stærkt, og det er vanskeligt at pege på en enkelt retning, der er mere vigtig end andre. Ud over den generelle opdatering af uddannelserne vil vi arbejde på at finde de rette udviklingsmål og fokusområder for nye tiltag og uddannelser.
 

Relevante AMU-Fyn

Arbejdsmarkedsuddannelsernes relevans virker åbenlys, særligt for os selv, men det må ikke være en sovepude.  For at vedblive med at være relevant, arbejder vi løbende på en balance imellem en udvikling inden for det grønne område og digitalisering og en fastholdelse af eksisterende uddannelser, der modsvarer virksomhedernes og den offentlige sektors behov.

Vores kundekredse ændrer sig med tiden og med den generelle udvikling, og der er et udtalt behov for at følge med. Det er evnen til fortsat at levere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, der skal sikre, at AMU-Fyn bliver ved med at være relevant.

Vi vil arbejde strategisk for at styrke mulighederne for at tilbyde skoleuafhængig uddannelsesvejledning til voksne, både for individer, virksomheder og grupper af ledige. Den mest relevante uddannelse er den, der er tilpasset den enkelte modtager.

Synlige AMU-Fyn

Konkurrencen om opmærksomheden er steget voldsomt i de senere år. Det er stadig sværere at bryde igennem med budskaber, der risikerer at drukne i den generelle informationsstrøm. AMU-Fyn tager handsken op og arbejder på fortsat at brande os som den relevante, grønne og digitale uddannelsesinstitution for arbejdsmarkedsuddannelser.

Synligheden vil blandt andet betyde fokus på opsøgende arbejde, opdateret indhold på hjemmesider og styrkede profiler med originalt indhold på de sociale medier.