Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

AMU-Fyns vedtægter

- godkendt på bestyrelsesmødet d. 13. december 2021
- offentliggjort 22. december 2021

Kapitel 1

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Stk. 1
AMU-Fyn er en selvejende institution med hjemsted i Odense kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 37 12 76 55.

Stk. 2
Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§ 2

Institutionen er oprettet 2. februar 1962 som Den Fynske Specialarbejderskole. Skolen tog den 1. oktober 1988 navneforandring til AMU-Fyn.

§ 3

Stk. 1
Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning.

Institutionens udbud omfatter primært arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

Stk. 2
Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.

Stk. 3
Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1 udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundede foranstaltninger.

Kapitel 2

Bestyrelsens sammensætning

§ 4

Stk. 1
Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2
Bestyrelsen sammensættes således:

1. 10 udefrakommende medlemmer.                      
A) Arbejdsgiverudpeget:
4 medlemmer udpeges af DI (hvoraf mindst et medlem skal have tilknytning til transportbranchen, og mindst et medlem skal have tilknytning til bygge- og anlægsbranchen).
 
B) Arbejdstagerudpeget:
3 medlemmer udpeges af 3F.
1 medlem udpeges af FOA
 
C) Kommunal og regional udpeget:
1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i de fynske kommuner i forening. De udpegningsberettigede er Odense Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Assens Kommune, Fåborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune, Nyborg Kommune samt Langelands Kommune.
1 medlem udpeges af regionsrådet i Region Syddanmark.
 
2. 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3. 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere, således at der vælges ét medlem fra lærergruppen og et medlem fra øvrigt personale. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 4
Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5
Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5

Stk. 1
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Stk. 2
De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6

Stk. 1
Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2
Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3
Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4
Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3

Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7

Stk. 1
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2
Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3
Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. § 3.

§ 8

Stk. 1
Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9

Stk. 1
Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2
Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3
Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10

Stk. 1
Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2
Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11

Stk. 1
Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2
Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4

Bestyrelsens arbejde

§ 12

Stk. 1
Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2
Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformanden – stemme afgørende.

Stk. 4
Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg elle pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5
Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

§ 13

Stk. 1
Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

Stk. 2
Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14

Stk. 1
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1.Retningslinjer for arbejdsfordelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.


2.Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.


3.Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.


4.Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.


5.Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.


6.Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.


7.Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.


Stk. 2
Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tilrettelægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3
Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5

Institutionens daglige ledelse

§ 15

Stk. 1
Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2
Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det det kommende års budget og planlægningen af institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6

Tegningsret

§ 16

Stk. 1
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7

Regnskab og revision

§ 17

Stk. 1
Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2
Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3
Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4
Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 8

Formue og nedlæggelse

§ 18

Stk. 1
Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter § 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.

Stk. 2
Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3
Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19

Stk. 1
Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for AMU-Fyn pr. 31. december 1993, der udgjorde i alt kr. 6.056.835.

Stk. 2
Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende.

Stk. 3
Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

  1. Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1 samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1994 eller senere, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelser.
  2. Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse.

Stk. 4
Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignede. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse m.v.

§ 20

Stk. 1
Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministeriets godkendelse, der gives med virkning fra 1. januar 2009.

Stk. 2
Vedtægten kan ikke ændres uden Undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 3
Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af sin funktionsperiode, jf. hidtil gældende vedtægt godkendt af undervisningsministeren den 9. februar 2005, hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2.

Det bestyrelsesmedlem, der efter hidtil gældende vedtægt blev udpeget af amtsrådet i Fyns Amtskommune er dog fratrådt i forbindelse med kommunalreformen og i stedet blev udpeget et medlem af Regionsrådet for Region Syddanmark.

For tiden indtil udløbet af funktionsperioden udpeges der elev- og medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med denne vedtægts § 4, stk. 2, nr. 2 og 3. De repræsentanter for medarbejderne, der hidtil har været tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret, fratræder bestyrelsen ved udpegningen af elev- og medarbejderrepræsentanter i overensstemmelse med denne vedtægts § 4, stk. 2, nr. 2 og 3. Bestyrelsen består således af 14 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret i resten af indeværende funktionsperiode.


Således vedtaget på bestyrelsesmødet d. 13. december 2021
i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

Jørgen Sørensen
Formand

Anders Balsby Petersen
Næstformand

Nina Skov-Lauridsen

Thomas Bender-Lindahl Christensen

Annette Christiansen

Jakob Jespersen

Søren Hansen

Jan Andersen

Vibeke Ejlertsen

Carsten Sørensen 

Gitte Larsen