Vi er din vej til efteruddannelse

Vi er din vej til efteruddannelse

Udbudspolitik

A) Formål og rammer

AMU-Fyn udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Lovens hovedformål er at:

 • bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstem-melse med arbejdsmarkedets behov samt bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling
 • medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overens-stemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt
 • give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som de teknisk/faglige kompetencer for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grund-uddannelse

Ud over at bringe ovenstående politiske målsætninger i fokus har AMU-Fyn’s udbudspolitik de overordnede formål

 • at informere AMU-Fyn’s interessenter om, hvilke politikker og prioriteringer, der ligger til grund for AMU-Fyn’s uddannelsesudbud
 • at sikre, at markedsføringen medvirker til at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring AMU-Fyn’s udbud, herunder at fremstå som en seriøs og attraktiv samarbejdspartner i for-hold til såvel brugere som potentielle brugere
 • at medvirke til udlicitering og samarbejde med private udbydere om uddannelseselementer, hvor det kan godtgøres, at opgaverne via konkurrenceudsættelse kan løses enten bedre til samme pris eller på samme niveau, men billigere
 • at sikre samarbejde med virksomheder, de kommunale jobcentre og andre aktører i bred for-stand
 • at sikre, at sammensætningen af udbuddet imødekommer efterspørgslen såvel indholdsmæs-sigt, som kvalitets- og volumenmæssigt

Når den i 2004 udviklede aftalemodel også i 2020, dog med enkelte ændringer, fortsætter som Un-dervisningsministeriets styringsredskab, er det da også med argumenterne om, at modellen under-støtter decentraliseringen af ansvaret for, at arbejdsmarkedets behov for EVE imødekommes så ef-fektivt som muligt, således at fleksibiliteten i forhold til den konkrete efterspørgsel øges med en deraf følgende optimering af anvendelsen af den samlede EVE-ramme.

Såvel AMU-Fyn’s mission som vision er stærkt fokuseret på at løse virksomhedernes samt kursisternes uddannelsesbehov, således at AMU-Fyn’s uddannelsesydelser opleves som ”value for money” af brugerne.

AMU-Fyns mission og vision

AMU-Fyn’s mission er to-delt, men stærkt komplementær:

 • Sikre AMU-Fyn’s målgruppe en fremtidsrettet faglig og personlig opkvalificering, således at deres værdi på arbejdsmarkedet optimeres
 • Sikre at virksomhederne til enhver tid kan få deres uddannelsesbehov dækket inden for AMU-Fyn’s målgrupper 

AMU-Fyn´s vision er:

 • AMU-Fyn ønsker at være et kompetencecenter med speciel fokus på de tre kerneområder:


1. Praksisnær kompetenceudvikling
2. Omstillingsparathed i forhold til arbejdsmarkedets behov 
3. Optimal individuel virksomhedstilpasning.

Dette skal ske med fokus på kvalitet i uddannelserne, tilfredse kunder og en sund økonomi.

Det nye mere fleksible og virksomhedsspecifikke AMU-koncept, som blev indført pr. 1. januar 2004, og som er funderet på kompetenceudvikling i forhold til jobområder, understøtter således AMU-Fyn’s strategiske planlægning. 

AMU-Fyn samarbejder på forskellige niveauer med flere private virksomheder for at opfylde oven-stående målsætninger. Et af grundelementerne i det tætte samarbejde med virksomhederne er, at virksomhederne selv medvirker i udviklingen af nye virksomhedsspecifikke uddannelsestiltag.

I forbindelse med ansøgningsrunden om udbud af kompetencebeskrivelserne 2009 fik AMU-Fyn 
udvidet sine kompetenceområder, hvilket danner et optimalt arbejdsgrundlag for AMU-Fyn’s vision om at være et bredt dækkende regionalt kompetencecenter inden for EVE-området. 

Det er en strategisk indsatsparameter for AMU-Fyn, at virksomhedskontakten bliver intensiveret såvel volumen- som samarbejdsmæssigt inden for de aktuelle brancheområder. AMU-Fyn’s målsæt-ning er således, at der skal etableres egentlige partnerskaber med virksomhederne i forhold til ud-dannelsesområdet. I princippet kan partnerskabet omfatte uddannelse på alle niveauer i virksomhe-den - fx inden for det teknisk/faglige organisationsudviklingsområde, der er ét af AMU-Fyn’s spyd-spidskompetenceområder. 

Udgangspunktet for partnerskabet vil dog være en prioritering af de kortuddannedes uddannelses-behov inden for EVE-området. Andre målgrupper kan deltage efter bestemmelser og prioriteringer fastlagt af Undervisningsministeriet.

I prioriteringen af EVE-ressourcerne vil AMU-Fyn yderligere prioritere virksomheder, der konkret arbejder med uddannelsesplanlægning for målgruppen, ligesom samarbejdet med private aktører vil blive udbygget, hvor det er muligt.

B) Opfangelse af det regionale arbejdsmarkeds behov

AMU-Fyn har gennem årene opbygget et finmasket net til at afklare behovene for uddannelses- og kompetenceudvikling på Fyn: 

 • Stærk fokusering på regionale analyser af arbejdsmarkedet 
 • Tæt dialog og koordination med de kommunale jobcentre og erhvervsråd mv. 
 • AMU-Fyn har med stor succes udviklet og afprøvet værktøjer til individuel kompetenceudvik-ling i virksomhederne, således at der løbende kan gennemføres en kvalificeret uddannelsesplan-lægning med henblik på at opfange de fremtidige uddannelsesbehov. 
 • Udviklings- og markedsføringsafdelingen har en hyppig kontakt til såvel de faglige organisatio-ner som erhvervsorganisationer. Således er der i regi af vejledningsnetværket Uddannelses Fyn uddannet et stort antal uddannelsesambassadører i et tæt samarbejde med 3F. Et samarbejde som AMU-Fyn har stor glæde af i arbejdet på at optimere efteruddannelsesindsatsen for mål-gruppen. 
 • Faglærernes og ledelsens formelle tilknytning til de lokale uddannelsesudvalg og branchekomi-téer, der følger udviklingen nøje
 • Faglærernes, uddannelseskonsulenternes og ledelsens deltagelse i virksomhedsnetværk
 • Deltagelse i udviklingsprojekter med virksomheder
 • Udnyttelse af faglærernes specifikke virksomheds- og branchekendskab bl.a. gennem stærk fo-kus på erhvervspraktik for faglærerne
 • Uddannelseskonsulenternes opsøgende arbejde over for virksomhederne

C) Udbudsprincipper

AMU-Fyn’s sammensætning af uddannelsesudbuddet inden for EVE hænger naturligt tæt sammen med de signaler, der tilgår organisationen fra AMU-Fyn’s mange forskellige kontaktflader, jfr. ovenfor.

Der er derfor en tæt organisatorisk sammenhæng mellem AMU-Fyn’s markedsføring og den over-ordnede behovsafklaring.

De væsentligste elementer i AMU-Fyn’s markedsføring af uddannelsesudbuddet er:

 • Gennem opsøgende arbejde og personlige netværk hos såvel uddannelseskonsulenter som faglæ-rere
 • Gennem AMU-Fyn’s hjemmeside (ambitionen er på sigt, at hjemmesiden bliver hovedkilden i AMU-Fyn’s markedsføring)
 • Brancherettet messedeltagelse
 • Partnerskabsetablering med virksomheder
 • Brancherettede brochurer
 • Annoncering i relevante medier


I forhold til behovsafdækning og arbejdsdeling generelt, er der på Fyn et godt overblik over de en-kelte institutioners kompetencer og ekspertiser, hvilket er etableret gennem et mangeårigt praktisk samarbejde mellem institutionerne. Det kan derfor relativt hurtigt afklares hvilke institutioner, der skal på banen med hvilke uddannelsesydelser og på hvilket niveau med hensyn til en given opgave.

Inden for kompetenceområderne har AMU-Fyn en tæt indsigt i, hvilke private og offentli-ge virksomheder og institutioner, der er relevante samarbejdspartnere med hensyn til at afdække og identificere behovene samt levere de relevante ydelser i en given arbejdsdeling.

I alle AMU-Fyn’s prioriteringer vil kortuddannede blive tilgodeset frem for personer uden for den primære målgruppe.

Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede have høj prioritet. Den af AMU-Fyn udviklede model til individuel kompetencevurdering anvendes her som et grundlæggende redskab.

AMU-Fyn tilrettelægger løbende sit uddannelsesudbud i forhold til ændringerne i behovsafdækningen.

D) Samarbejdsrelationer

AMU-Fyn har et tæt samarbejde med de øvrige uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser inden for EVE- og FVU-området mht. udvikling og lærerudlån osv.

AMU-Fyn har også gode samarbejdsrelationer til en lang række andre uddannelsesinstitutioner uden for Fyn. Samarbejdet har her dels karakter af gensidigt udlån af lærerkræfter samt udviklingsprojek-ter inden for EVE-området.

AMU-Fyn er med i samarbejdet AmuTransportDanmark sammen med 7 andre offentlige udbydere af transportuddannelser. Samarbejdet er etableret for at kunne tilbyde landsdækkende transportvirk-somheder en ensartet uddannelsesydelse over hele Danmark.

E) AMU-Fyn’s geografiske opland, uddannelsesmæssige kompetencer og udbud samt spyd-spidskompetencer

Uddannelsesmæssigt dækker AMU-Fyn med sine uddannelsestilbud hele den syddanske region, men er også landsdækkende inden for enkelte uddannelsesområder, hvilket specificeres særskilt nedenfor:

Transport og logistik

AMU-Fyn er regionalt dækkende. 

Et indsatsområde, der vurderes at have et stort potentiale vil være samarbejds- og rådgivningsopga-ver i forhold til regionens transportvirksomheder. AMU-Fyn har i flere år arbejdet målrettet på at området skal udvikles til at blive et spydspidsområde for AMU-Fyn, og har således pr. 1. januar 2010 etableret et helt nyt transportcenter, der indebærer muligheden for en markant kapacitetsfor-øgelse.

AMU-Fyn har som en del-spydspidskompetence på transportområdet udviklet området ”vintertjene-ste”. 

AMU-Fyn forventer en generel stigende efterspørgsel efter uddannelse inden for transport- og logi-stikområdet, bl.a. som følge af en række nye EU-certificeringskrav samt etableringen af AmuTrans-portDanmark.

Screening af basale færdigheder

AMU-Fyn tilbyder alle kursister mulighed for screening af basale færdigheder.

Dataområdet

Dataundervisningen er tilrettelagt efter den voksne målgruppes behov i et trygt undervisningsmiljø. Kursusudbuddet er bredt favnende og udbydes både som enkeltkurser og i åbent værksted, hvor der er mulighed for certificering inden for forskellige områder.

Serviceområdet

AMU-Fyn er regionalt dækkende. Kurserne udbydes i stor udstrækning i åbne værksteder for såvel private som offentlige virksomheder.

Serviceassistentuddannelsen udbydes og afvikles inden for EUD-området sammen med Syddansk Erhvervsskole.

Organisationsudviklingsområdet

Området er et spydpidskompetenceområde for AMU-Fyn, der er landsdækkende inden for områ-det. AMU-Fyn er godt på vej i forhold til sin målsætning om at være et videnscenter inden for Lean-production.
AMU-Fyn har med stor succes gennemført organisationsudviklingsprojekter i såvel private som kommunale og statslige virksomheder. AMU-Fyn´s koncept, hvor organisationspyramiden vendes på hovedet – dvs. organisationsudvikling som en bottom up proces, hvor udgangspunktet er ”med-arbejderne på gulvet”, er blevet godt modtaget af virksomhederne, og AMU-Fyn vil intensivere sin indsats på området. 

Bygge- og anlægsområdet

AMU-Fyn er regionalt dækkende på området, og er en af de relativt få skoler, der gennemfører klo-akmestereksamen. AMU-Fyn har inden for området i partnerskab med VUC-Fyn gennemført suc-cesrige AMU-FVU forløb, hvilket har været til stor hjælp for den relevante målgruppe af kursister. 

AMU-Fyn gennemfører sammen med Syddansk Erhvervsskole EUD-uddannelsen på struktørområ-det. Efter et målrettet samarbejde er det lykkedes skolerne at øge tilgangen til struktørområdet, selv om praktikpladsproblematikken selvfølgelig berører området.

Som følge af de mange byggerier på Fyn de kommende år forventes bygge- og anlægsområdet at udvise stor vækst de kommende år, og AMU-Fyn har derfor investeret i en udbygning af undervis-ningsfaciliteterne inden for området. 

Det grønne område og jordbrug

Det grønne område og jordbrug er godt understøttet regionalt af AMU-kurser. AMU-Fyn har inden for området et godt samarbejde med Kold College og Dalum Landbrugsskole.

Svejseområdet

På svejseområdet besidder AMU-Fyn spydspidskompetencer, da AMU-Fyn er certificeringsskole inden for alle svejseformer samt trykbærende anlæg. AMU-Fyn’s svejseafdeling er primært regionalt funderet, men har dog i det sidste år fået flere henvendelser fra landsdækkende virksomheder, der ønsker deres medarbejdere uddannet hos AMU-Fyn.

Der uddannes målrettet til den fynske sværindustri, der hidtil har ansat stort set alle, der består cer-tificeringerne. Finanskrisen, og i særdeleshed lukningen af Odense Stålskibsværft, vil dog sandsyn-ligvis ændre markant på dette forhold.

AMU-Fyn er i kontakt med de virksomheder, der forventes at etablere sig på Odense Stålskibsværft for på den måde at optimere uddannelsesindsatsen til de fremtidige brugere, ligesom AMU-Fyn løbende arbejder med at udvikle nye svejsekoncepter for at kunne imødekomme fremtidens uddan-nelsesbehov hos virksomhederne.

AMU-Fyn har derfor opbygget et aluminiumsværksted samt oprettet uddannelsen som National Svejsekoordinator.

SOSU-området 

AMU-Fyn er regionalt dækkende inden for forflytningsområdet. 

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

AMU-Fyn har landsdækkende spydspidskompetencer inden for området og er udviklingscenter for uddannelser inden for politiet, kirken og forsvaret.

AMU-Fyn har landsdækkende spydspidskompetencer inden for uddannelse af kirketjenere, gravere, kordegne samt krematoriemedarbejdere.

Efter den seneste udbudsændring i 2011 er AMU-Fyn landsdelsdækkende inden for Kriminalfor-sorgen, og der skal i løbet af 2020 etableres et mere formelt netværk mellem de på landsplan 3 god-kendte uddannelsesinstitutioner, så Kriminalforsorgens uddannelsesbehov kan blive dækket på landsplan.

Andre brancheområder 

Dækkes i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, hvor AMU-Fyn er underleverandør.


Ledigheds-, integrations- og vejledningsområdet

AMU-Fyn ønsker at markere sig kraftigt inden for ovennævnte områder og har gennem årene op-bygget en betydelig ekspertise. AMU-Fyn ønsker at medvirke til at aktivere arbejdskraftreserven for at reducere overskudsefterspørgslen efter arbejdskraft hos de fynske virksomheder.

AMU-Fyn etablerede i 2007 et Job- og vejledningsværksted. Job- og vejledningsværkstedet har via et samarbejde med de fynske jobcentre fået en stor volumen, og der er etableret formelle samar-bejdsaftaler med Odense Kommune.

I Trepartsforhandlinger blev det i 2016 besluttet at indføre en ny uddannelsesmulighed for flygnin-ge – IGU (InteGrationsUddannelsen). AMU-Fyn har defineret uddannelsen som et strategisk ind-satsområde og vil derfor gøre sit yderste for at opfylde intentionerne bag Trepartsforhandlingerne.

F) Hvordan AMU-Fyn forholder sig i en fra Undervisningsministeriet bevillingsmæssig

begrundet prioriteringssituation

Hovedmålsætningen for AMU-Fyn’s uddannelsesaktiviteter er imødekommelsen af det til enhver tid gældende fynske uddannelsesbehov. Derfor indrettes de udbudte uddannelsesaktiviteter konti-nuerligt efter brugernes behov. AMU-Fyn vil til alle tider forsøge at optimere sine uddannelsesydel-ser i forhold til det fynske erhvervsliv inden for de indholdsmæssige og økonomiske rammer define-ret af Undervisningsministeriet.

Målgruppen af kortuddannede har en speciel høj prioritering i forhold til målgruppens behov for kompetenceudvikling. AMU-Fyn vil prioritere virksomheder, der har en systematisk uddannelses-planlægning for deres medarbejdere.

G) Uddannelsesopgaver i udlicitering/inddragelse af private underleverandører

AMU-Fyn’s politik på området tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets ”Vejledning vedr. konkurrenceudsættelse i forbindelse med private som underleverandører i arbejdsmarkedsuddannel-serne og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser” fra den 19. februar 2004.

Ved udlicitering er det vigtigt, at der bliver tale om en kvalitets-, effektiviserings-, og udviklings-mæssig vind-vind situation for den private leverandør, brugerne og AMU-Fyn, dvs. en samfunds-mæssig gevinstoptimering. Efter AMU-Fyn’s opfattelse indikerer ovenstående, at der ved udlicite-ring må sigtes efter løsninger, der indebærer en forventet langsigtet kvalitets- og driftsmæssig sik-kerhed.

I forbindelse med tilblivelsen af den nye lov om arbejdsmarkedsuddannelser, har Undervisningsmi-nisteriet peget på elementer fra transportområdet, som eksempler på udliciteringsmuligheder.

I den sammenhæng kan AMU-Fyn vælge mellem to alternative handlingsplaner:

1. Gøre elementer inden for de fælles kompetencebeskrivelser på transportområdet til genstand for udlicitering under hensyntagen til ovennævnte kriterier

2. Gennemføre forsøg, hvor de kvalitets- og volumenmæssige aspekter af overdragelse af elemen-ter til private aktører afdækkes med henblik på indgåelse af mere formaliserede samarbejdsafta-ler 

Et af elementerne i den nye AMU-reform er det praksisnære uddannelseselement. Denne virksom-hedsforlagte undervisning har været og er fortsat stigende. Efter AMU-Fyn’s opfattelse er det her ikke oplagt med udlicitering, da opgaverne er af meget skiftende karakter og svært forudsigelige. Herudover har AMU-Fyn’s medarbejdere gennem årene opnået specialiserede kvalifikationer på området. AMU-Fyn ser dog en mulighed for, at der i stigende grad vil blive mulighed for at oprette formaliserede samarbejdsaftaler med private underleverandører inden for specielle kompetenceom-råder.

De lokale uddannelsesudvalg vil være væsentlige fora, hvor mulighederne for konkurrenceudsættel-se vil blive diskuteret.

Et væsentligt element vil selvsagt være vurderingen af, hvordan konkurrenceudsættelsen vil påvirke AMU-Fyn’s og regionens udbud i det hele taget, samt ikke mindst, hvilke konsekvenser det vil få for uddannelsesstrukturen fremadrettet i forhold til en fastholdelse af uddannelsesudbuddet over for brancherne. 

Efter AMU-Fyn’s opfattelse må opmærksomheden her rettes mod det overordnede mål om at imø-dekomme regionens EVE-behov såvel kvalitativt som kvantitativt.
Netop kvalitetsaspektet udgør et naturligt referencepunkt, når der skal fokuseres på konkurrenceud-sættelse. AMU-Fyn har ifølge lovgivningen ansvaret for uddannelsernes kvalitet – også i konkurren-ceudsættelsessituationer.

Det er derfor en ubetinget nødvendighed for AMU-Fyn at stille krav til leverandørernes kvalitetsni-veau og kvalitetssikring efter de samme overordnede retningslinjer, som der stilles til AMU-Fyn:

 • Undervisernes faglige og voksenpædagogiske kvalifikationer, herunder erfaringer med under-visning af målgruppen
 • At lokaler, materialer og udstyr som minimum lever op til gældende myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljølovgivningen
 • At materialer og udstyr er brancherettet og tidssvarende, således at det er genkendeligt for kur-sisterne
 • Et evalueringskrav såvel over for kursisterne som i forhold til AMU-Fyn, hvor der opstilles suc-ceskriterier, som fx brugertilfredshed med undervisningen mv.

Herudover må AMU-Fyn naturligvis have en rimelig sikkerhed for, at leverandøren kan præstere den aftalte volumen, samt overholde leveringstider og ensartethed i ydelsernes kvalitet i forhold til virksomheder og kursister.