Fremtiden tilhører de kompetente

Fremtiden tilhører de kompetente

Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag viser hvad skolen forstår ved god undervisning.

Grundlaget udtrykker klare målsætninger for arbejdet med og udvikling af pædagogik og didaktik og tjener herved som støtte for lærere og ledelse.

Hele skolen skal således tage del i at konkretisere det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag i undervisningen.

1. Undervisningen skal sikre kursisterne/eleverne opnår høj faglighed

De kompetencer kursisterne/eleverne tilegner sig i uddannelsen, skal modsvare de kompetencer, som til enhver tid efterspørges i erhvervet. Det vil sige, at såvel det teoretiske og praktiske som etiske niveau skal leve op til erhvervets krav, og de teknologier og metoder, der anvendes i undervisningen skal afspejle dem, der anvendes i erhvervet. Dette kræver, at såvel skolen som den enkelte lærer løbende vedligeholder viden om den faglige udvikling og lærerne anvender denne viden i det didaktiske arbejde med undervisningen.

2. Undervisningen skal være tydelig praksisnær, så Kursisterne/eleverne møder et konkret fagligt indhold, der giver mening

Det er den særlige udfordring ved didaktikken i arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelserne, at undervisningen skal tage udgangspunkt i fagets praksis, teorier, metoder, materialer og eksempler.

Der skal i undervisningsindholdet være tydelige elementer, der er lig eller tæt på praksis, idet kursister/eleverne efterfølgende skal kunne anvende dette i praksis. Det letter processen med at overføre det lærte til praksis, samtidig gør det, at kursister/eleverne nemmere kan se mening med anstrengelserne og dermed opnår en større motivation. Undervisningen skal være teoretisk funderet, og hvis kursisterne/eleverne skal forstå de valg, der træffes i praksis skal de lære at anvende teorien til at udvikle sin praksis.

3. Undervisningen skal være målrettet, velstruktureret og planmæssig

Lærerens undervisning skal tage udgangspunkt i klart formulerede mål, den skal være gennemtænkt således at de af læreren valgte og anvendte undervisningsindhold, undervisningsmetoder og aktiviteter fører til evaluer bar målopfyldelse. Undervisningen skal være velstruktureret således at kursister/elever og lærere oplever et læringsmiljø, hvor der arbejdes målrettet og effektivt med tilegnelse af Kursets/fagets kompetencer på en måde som giver mening for kursisterne/eleverne.

4. Tydelig pædagogisk ledelse

Det er lærerne, som har ansvaret for at lede undervisningen, der skal føre til, at kursisterne/eleverne kan tilegne sig uddannelsens kompetencer. Derfor må lærerne såvel med deres planlægning af uddannelsen og undervisningen og i gennemførelsen af undervisningen tage rollen, som den tydelige leder i de forskellige læringssammenhænge. I gennemførelsen af undervisningen betyder det, at læreren tager ansvaret for at undervisningen gennemføres på en sådan måde, så kursisterne/eleverne opnår den viden og de kompetencer, der er hensigten. Den tydelige pædagogiske ledelse vil udfolde sig forskelligt afhængig af læringssituationen:

I formidlingen betyder det eksempelvis at læreren tydeliggør mål, indhold og metode og forklarer eleverne baggrunden for de didaktiske og pædagogiske valg. Læreren styrer formidlingen og dialogen.

I arbejde med praksisnære problemstillinger betyder det eksempelvis at læreren ansvarligt tager ledelse i rammesætningen af kursisternes/elevernes arbejds- og læreprocesser med udgangspunkt i mål, udvælge praksissituationer, sætte rammer, beskrive aktiviteterne tydeligt, tænke flow og i evaluering/ feedback.

I kursisternes/elevernes arbejde med teoretiske/analytiske problemstillinger f.eks. bundne opgaver, case/ projektarbejder betyder det eksempelvis at læreren er til stede med sin ledelse i kursisternes/elevernes arbejds- og læringsprocesser. Læreren kan derved formidle, vejlede og understøtte pædagogisk, både i forhold til indhold og metoder.

5. Læreren er central i forhold til kursisternes/elevernes engagement, motivation og læring

Lærerens didaktiske valg har alle betydning for kursisternes/elevernes engagement, motivation og læring. Derfor er det af stor betydning læreren arbejder velovervejet og reflekteret med disse valg. Herigennem udvikler læreren en øget bevidsthed om, hvad der virker på dette felt.  De didaktiske valg, der går forud for undervisningen er valg af mål, valg af indhold, valg af lærerens metoder, Kursistens/elevernes medinddragelse og aktivitetsformer, de sociale organisationsformer, undervisningsmaterialer og evalueringsformer. De didaktiske valg, der foregår i undervisningen er kommunikationsformer, samtalemåder, lærerolle og de iscenesættelsesteknikker læreren anvender.

6. Lærerne skal understøtte elevens udvikling af tilegnelseskompetencer

Det faglige indhold og de faglige kompetencer kursisterne/eleverne skal tilegne sig bliver mere og mere komplekse og den hurtige udvikling aktualiserer at uddannelse i dag skal ses i et livslangt perspektiv, hvor individet er ansvarlig for egne læreprocesser. Dette gør, at skolen/ læreren er udfordret i at lære kursisterne/eleverne at være medarbejder på egne læreprocesser. Det betyder, at undervisningen skal have et indhold og at der anvendes metoder der gør, at kursisterne/eleverne tilegner sig kompetencer til at blive selvstyrende i forhold til egne læreprocesser.

7. Der skal anvendes varierende metoder og undervisningen skal være aktiverende og involverende

Det er et mål for undervisningen at kursisterne/eleverne skal opnå kompetencer. Indholdet er derfor afgørende for hvilke metoder, der er velegnede. Kursisterne/eleverne har forskellige præferencer til hvad der er god undervisning, hvilke metoder de foretrækker, og har forskellige forudsætninger. Og kursisterne/eleverne har brug for variation og møde forskellige undervisningsformer. Dette gøres ved: - at afbalancere de sociale organisationsmåder mellem plenumundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde -ved at variere mellem lærerstyrede former og deltagerstyrede former- ved at variere mellem forskellige former for kursist-/elevaktiviteter.

8. Tydelig feedback til kursisterne/eleverne

Kursisterne/eleverne skal have tydelige mål og modtage klare tilbagemeldinger / feedback i forhold til deres arbejdsprocesser og arbejdsresultater. Undervisningen og læreprocesserne skal optimeres, og derfor er det nødvendig med feedback, så kursisterne/eleverne kan orientere sig i forhold til, hvad det er de skal lære, træne og udvikle. Alle lærerne skal arbejde i retning af at udvikle en didaktik, hvor klare mål, opgaver, øvelse og tydelig feedback skaber retning for kursistens/elevens erkendelser og kompetenceudvikling.