Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Mål

  1. Eleven kender til systematisk arbejde med kvalitet herunder Kvalitetscirklen og Den Danske Kvalitets Model (DDKM).
  2. Eleven kan udføre og anvende egenkontrol samt bakteriologisk og visuel kontrol i forbindelse med arbejdet.
  3. Eleven kan anvende målesystemer til bedømmelse af rengøringskvalitet herunder INSTA 800.
  4. Eleven kan iværksætte korrigerende handlinger på baggrund af resultat fra kontrol så rengøringskvalitet bringes på niveau med krav.
  5. Eleven har forståelse for de modsætninger, der kan ligger mellem programmeret rengøring og vurdering af kvaliteten gennem udfaldskrav.
  6. Eleven kan anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner.
  7. Eleven kan udføre reklamationsbehandling.
  8. Eleven kan udføre forskellig dokumentation fx kvalitetskontrol, fremmøde m.v.
  9. Eleven kan anvende informationsteknologi til tekstbehandling ved fx dokumentationsarbejde.

 Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

Der vil være mulighed for at opgaver skal udarbejdes via informationsteknologi, samt at der kan indhentes oplysninger via nettet/hjemmesider.

Fagligt indhold

Der vi i faget blive arbejdet med Kvalitetscirklen og DDKM (Den Danske Kvalitets Model). Ligeledes vil der arbejdes målrettet på at forstå og arbejde med INSTA 800, Måling og vurdering af rengøringskvalitet, så dette kan anvendes ved praktiske øvelser.

Ved anvendelse af et kvalitetssystem, vil der også arbejdes med hvordan reklamationer takles, og hvordan der kan udarbejdes andre former for dokumentation i branchen.

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes
Udbydes på avanceret niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt) vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.