Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Mål

  1. Eleven kan identificere forskellige typer af affald og foretage korrekt sortering.
  2. Eleven har forståelse for den miljø- og samfundsmæssige værdi af korrekt affaldshåndtering.
  3. Eleven har viden om sikkerhed i forbindelse med affaldshåndtering.
  4. Eleven har viden om håndtering, sortering og transport af forskellige typer af affald samt forsvarlig opbevaring under hensyn til miljøet.

Fagets profil

Undervisningen vil foregå såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være en vekslen mellem oplæg fra underviseren samt opgaveløsninger i grupper, hvor løsningsforslag fremlægges enten mundtligt eller via egne valgte medieformer.

De praktiske opgaver sammen med den teoretiske viden, kan give en idé om, hvordan løsningsforslag danner præcedens for fremadrettede resultater. 

Fagligt indhold

I faget bliver der arbejdet med forskellige typer af affald og hvordan de sorteres privat og på arbejdspladserne generelt. Samt vi arbejder med forbedringsforslag til denne sortering. Vi besøger oftest en nærgenbrugsstation, og ser og hører hvordan affald behandles korrekt. Vi arbejder derudover også med emner som sikkerhed og nedbringelse af affald. 

Bedømmelseskriterier

7-trins skalaen anvendes.
Udbydes på begynder niveau

Hvis en elev har mere end 10% fravær (såvel på det enkelte fag som på skoleperioden generelt)  vil faglæreren informere eleven herom og opfordre til at fraværet nedbringes.

Herudover er det en forudsætning, at eleven er aktiv deltagende igennem hele undervisningsforløbet.